20 a 21. listopadu 2017, Grandior Hotel Praha - Konferenční centrum U Hájků

Datum:

20 a 21. listopadu 2017

Místo:

Grandior Hotel Praha - Konferenční centrum U Hájků

Přednášející

Přední čeští odborníci na podnikovou ekologii a BOZP

O konferenci

Konference BOZP v roce 2018

Na pořadu jednání již třetího ročníku konference s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP budou významná témata současné BOZP v České republice tak, jak je vnímají odborně způsobilé osoby v prevenci rizik i ostatní profesionálové, kterých se profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci dotýká.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku Bezpečnost a ochrany zdraví při práci z hlediska institucí, utvářejících politiku státu v oblasti BOZP. Kromě řečníků očekáváme mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných firem působících v oboru.

Konference je určena:

  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • koordinátorům bezpečnosti práce,
  • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
  • zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům,
  • auditorům systému managementu BOZP,
  • perosnalistům,
  • všem ostatním odpovědným za zajištění BOZP.

Předchozí ročníky

Program registrovat nyní

Program

Pracujeme na tom, abychom pro účastníky sestavili co nejzajímavější program, který postihne jak aktuální novinky v oboru, tak významná témata s trvalejší platností. Jsme v jednání s odborníky, kteří jednotlivé problematiky dlouhodobě sledují. Na tomto místě naleznete průběžně aktualizovaný seznam plánovaných témat. Je-li u tématu jméno, znamená to, že nám byla přednáška dotyčným potvrzena. S dostatečným předstihem zveřejníme také časy jednotlivých bodů programu.

Robert Křepinský

ODBORNÝ GARANT a MODERÁTOR

Robert Křepinský

předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, OS UNIOS, OZO v prevenci rizik

zobrazit více
ZAHÁJENÍ

9:00

ZAHÁJENÍ

zobrazit více
Robert Křepinský

9:00 - 9:45

Novinky v legislativě a v BOZP

Robert Křepinský

předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, OS UNIOS, OZO v prevenci rizik

Nejvýznamnější legislativní novinky za uplynulé období a výhled pro budoucí měsíce. Významné změny, o jejichž obsahu a požadavcích by měl mít každý odborník na BOZP přehled.

zobrazit více
MUDr. Anežka Sixtová

9:45 - 10:30

Novela úpravy pracovnělékařských služeb

MUDr. Anežka Sixtová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Schvalovacím procesem v červenci letošního roku prošla a nabyla platnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění zákona č. 202/2017 Sb., jenž nabude účinnosti dne 1. listopadu 2017. V návaznosti na to se na Ministerstvu zdravotnictví připravuje i novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, která je prováděcím předpisem k zákonu a účinnosti by měla nabýt ke stejnému datu jako novela zákona. V době konání konference by měly mít oba právní předpisy za sebou necelý měsíc praktického používání.

Novela zákona č. 373/2011 Sb. přináší řadu změn v oblasti posudkové péče a pracovnělékařských služeb, které přispějí ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků, snižování administrativní a ekonomické zátěže pro posuzované osoby, zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání a zaměstnavatele, rovněž i pro poskytovatele zdravotních služeb. Upravené právní předpisy zohledňují také relevantní závěry projektu „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“, které byly přijaty na 120. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 27. 7. 2015.

Úpravy se týkají například předkládání výpisů ze zdravotnické dokumentace, včetně stanovení doby pro jejich vydání a doby jejich platnosti, postupu pro stanovení rozsahu vyšetření při absenci výpisu, vydávání lékařských posudků a jejich přezkoumávání, včetně úpravy lhůt u některých posudků a zakotvení možnosti vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku. Další úpravy se týkají zejména změny rozsahu poskytování pracovnělékařských služeb při výkonu prací kategorie první, zajišťování pracovnělékařských služeb agenturou práce, upřesnění povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů pracovnělékařských služeb, umožnění poskytování pracovnělékařských služeb na základě smlouvy i jiným poskytovatelem, než je smluvní poskytovatel zaměstnavatele, a úprava se dotkne i některých dalších oblastí.

Novela prováděcí vyhlášky pak upravuje v návaznosti na úpravy v zákoně bližší podrobnosti k jednotlivým upravovaným oblastem. Upravuje se například režim provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství u prací kategorie první, podmínky k provádění odborných vyšetření, spolupráce poskytovatelů pracovnělékařských služeb s dalšími specialisty, lhůty pro některé periodické prohlídky, postup při souběhu mimořádné a periodické prohlídky. Dále se upravují v příloze č. 2 u některých rizikových faktorů nemoci nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, případně rozsah odborných vyšetření, a to na základě nových vědeckých poznatků a podnětů z praxe.

Podrobnosti o novele obou předpisů a první poznatky v souvislosti s platností nové úpravy sdělí přednášející, která se na přípravě novely zákona i vyhlášky podílela. 

Pokud Vás téma zajímá podrobně, den před konáním konference se ve stejných prostorách koná kulatý stůl věnovaný výhradně novele úpravy pracovnělékařských služeb. Podrobnosti ZDE. Pokud máte zájem zúčastnit se Konoference i Kulatého stolu, kontaktujte nás, a my Vám pošleme nabídku dvoudenní účasti za zvýhodněných podmínek.  

zobrazit více
PŘESTÁVKA NA KÁVU

10:30 - 10:45

PŘESTÁVKA NA KÁVU

zobrazit více
Ing. Alice Klingerová

10:45 - 11:30

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Ing. Alice Klingerová

ředitelka sekce hygieny práce, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

V úvodu přednášky lektorka shrne právní předpisy upravující problematiku nebezpečných chemických látek a směsí s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců. Dále se zastaví u toho, jaké hlavní požadavky kladou na zaměstnavatele, jak by se tyto předpisy měly promítat do praxe na pracovištích, jak použít informace o klasifikaci a označení chemických látek a směsí a informace v bezpečnostním listu, případně rozšířeném bezpečnostním listu.

Vynechána nebude ani povinnost zpracování písemných pravidel vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví, jejich aktualizace dle CLP a časté nesrovnalosti, které se v nich vyskytují.

Na závěr přednášky zazní několik poznatků vzešlých z kontrolní činnosti a příklady nejčastěji zjišťovaných závad.

zobrazit více
Mgr. Pavla Šitychová

11:30 - 12:15

Kategorizace prací, rizikové faktory a jejich měření

Mgr. Pavla Šitychová

vedoucí Oddělení hygieny práce, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Kolín

Kategorizace prací je nástroj pro hodnocení pracovních rizik a pracovních podmínek a zaměstnavatel má povinnost tento nástroj při hodnocení jednotlivých prací vykonávaných na jeho pracovištích použít. Podstatou kategorizace prací není jen vlastní zařazení jednotlivých prací do kategorií, ale v prvé řadě přijmutí opatření k ochraně zdraví zaměstnanců s ohledem na výsledky tohoto hodnocení, tak aby bylo minimalizováno riziko poškození zdraví zaměstnanců.

V přednášce se mimo jiné dozvíte z jakých podkladů vycházet při zařazování prací do kategorií, kdy a jaké faktory pracovních podmínek měřit, jaká minimální preventivní opatření je nutné v případě prací zařazených do vyšších kategorií přijmout a jak se mohou práce zařazené do vyšších kategorií projevit na zdraví zaměstnanců. 

zobrazit více
OBĚD

12:15 - 13:00

OBĚD

zobrazit více
JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. Mgr. Bc. Michal Peškar

13:00 - 13:45

Alkohol na pracovišti

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Bc. Michal Peškar

Randl Partners

I když zákaz požívání alkoholu na pracovišti a rovněž vstupování pod jeho vlivem je velmi dobře znám, bohužel v praxi je i velmi často porušován. Nejenže někteří zaměstnanci do práce pod vlivem alkoholu přijdou, někteří dokonce požívají alkohol přímo v pracovní době nebo během přestávek v práci. Zaměstnanci pod vlivem alkoholu mají sníženou pracovní pozornost, lehkomyslné chování, zpomalené reakce, a mnohdy tak podceňují nebezpečí, kterému vystavují sebe i své okolí, a mohou způsobit pracovní úraz a škody na majetku zaměstnavatele i jiných osob.

Přednáška shrne související otázky z právního pohledu – jak je zákaz alkoholu legislativně upraven, jakým způsobem lze zjišťovat ovlivnění zaměstnance alkoholem, jak nejlépe nastavit postupy při tomto zjišťování a jaké pracovněprávní postihy lze uplatnit vůči zaměstnanci, který byl prokazatelně pod vlivem alkoholu. Součástí výkladu bude také seznámení s judikaturou Nejvyššího soudu v oblasti alkoholu, především s jejím podstatným vývojem v nedávné době.

zobrazit více
JUDr. Martin Mikyska

13:45 - 14:45

Řešení sporných skutečností ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel - úrazová pojišťovna při odškodnění pracovního úrazu

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec

Na modelovém reálném příkladu z praxe přednášející poukáže, které sporné skutečnosti se obvykle probírají a jak se řeší při odškodnění pracovního úrazu, včetně výpočtu jednotlivých nároků a soudní dohry případu.

zobrazit více
PŘESTÁVKA NA KÁVU

14:45 - 15:00

PŘESTÁVKA NA KÁVU

zobrazit více
Martin Šturma

15:00 - 15:45

Osoba zodpovědná za provoz vzhrazených technických zařízení

Martin Šturma

Inspekční orgán Mostecké montážní a.s.

zobrazit více
Ing. Milan Kondziolka

15:45 - 16:30

Údržba a novela zákona č. 309/2016 Sb., po roce a půl platnosti

Ing. Milan Kondziolka

PreventCom s.r.o., Společná vize o.s.
konzultant BOZP, koordinátor BOZP na staveništi

Jeden z největších ohlasů loňského ročníku vzbudil příspěvek na toto téma. Přednášející v něm poukázal na to, že po poslední novele zákona č. 309/2006 Sb., vzniká povinnost zpracovávat plán BOZP nejen pro rozsáhlejší práce na staveništích, ale také pro tzv. práce údržby. Diskuse se dále vedla ohledně toho, zda jediným, kdo je plán oprávněn zpracovat, osoba s odbornou způsobilostí koordinátora BOZP na staveništi. Diskuse, kterou příspěvek vyvolal, vedla k formulaci jednoho ze závěrů konference. Závěr byl následně zaslán dotčeným subjektům a institucím, mj. také Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Odpověď MPSV, další vývoj diskuse a jak se do ní můžete zapojit ZDE.

zobrazit více

9:30 - 11:30

Společenský večer

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident.

9:30 - 11:30

Konference BOZP v roce 2018

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident.

Reference

Ve spolupráci / s podporou

Partneři

V předsálí bude souběžně s konferencí probíhat miniveletrh, v jehož rámci se představí přední dodavatelé výrobků, služeb a řešení pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podnikové ekologie.

Partneři

Mediální partneři

Registrace

Přihlaste se k účasti na konferenci BOZP v roce 2018. Přijďte si vyslechnout přednášky v podání předních osobností oboru a vyměnit zkušenosti s podobně zaměřenými kolegy.

Aktuálně

Sledujte události v oboru a novinky z průběhu přípravy konference.